kontakt
 Dopravu zabezpečuje
GLS

Obchodní a reklamační podmínky

1. Vymezení pojmu
  - Prodávající - provozovatel internetového obchodu KAMINO.sk RAPID SK sro, Mládeže 299, Dolný Hričov 013 41 Slovensko.
  - Kupující - fyzická či právnická osoba, která vstoupila do obchodního vztahu s prodávajícím
  - Zboží - produkty nebo služby v nabídce internetového obchodu KAMINO.sk
  - Objednávka - kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží  
  
2. Objednávka
 Objednávka vzniká na základě jejího potvrzení při procesu objednávání zboží v internetovém obchodě, případně při objednání zboží telefonicky nebo e-mailem.
  
3. Storno objednávky
 a) Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání zboží.
  b) Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, pokud kupující uvedl na objednávce nepravdivé nebo zavádějící osobní údaje, nebo pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho velkoobchodní cena. V takovém případě bude informovat kupujícího za účelem dohodnutí dalšího postupu. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena na jeho účet nebo zaslána na adresu do 7 kalendářních dnů.
  
4. Odstoupení od kupní smlouvy
 a) Kupující, který nekupuje zboží v rámci podnikatelské činnosti má ze zákona právo odstoupit od kupní smlouvy do 7 pracovních dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od smlouvy v zákonem stanovené lhůtě se vztahují následující podmínky:
  záměr odstoupit od smlouvy oznámí kupující prodávajícímu co nejdříve e-mailem nebo sms, spolu s uvedením čísla objednávky, data nákupu a číslem účtu, resp. adresou pro vrácení peněz
  v případě již převzetí zboží, zašle ho kupující na adresu prodávajícího
   - Zboží musí být v původním obalu, obal může nést znaky otevření
   - Zboží nesmí být poškozeno a používáno, může být jen odzkoušeno
   - Zboží musí být kompletní, včetně dokladu o koupi
   - Zboží zašle kupující doporučeně a pojištěné, nikoliv na dobírku
b) Při splnění výše uvedených podmínek vrátí prodávající peníze za zboží převodem na účet kupujícího nebo zasláním na jeho adresu, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů po obdržení zboží. Při nesplnění některé z podmínek bude zboží vráceno kupujícímu na jeho náklady.
  
5. Dodací podmínky
 a) Dodání objednaného zboží bude realizováno v co nejkratším termínu, podle dostupnosti zboží na skladě a provozních možností prodávajícího.
  b) Místo odběru, resp. zaslání zboží je stanoveno kupujícím při objednávání zboží. Za vyřízení objednávky se považuje převzetí zboží kupujícím. Dopravu na adresu doručení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad.
 c) Zboží se vyplácí při dovozu přímo kurýrovi.
  
6. Záruka, reklamace a servis
 a ) Kupující je povinen zkontrolovat zboží ihned při převzetí . Pokud je na zásilce výrazné mechanické poškození , zjevně způsobené přepravou , má právo ji nepřevzít .
 b ) Pro uplatnění reklamace platí běžný reklamační postup . Záruční doba na zboží je 24 měsíců . Kupující je povinen doručit reklamované zboží prodávajícímu čistý, mechanicky nepoškozené , včetně dokladu o koupi .
 c) Právo na záruku zaniká v případě , že k závadě došlo mechanickým poškozením výrobku , nesprávným zacházením s výrobkem nebo jiným porušením záručních podmínek . Ze záruky jsou také vyjmuty vady způsobené živelnou pohromou .
 d ) Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na zboží, které vykazuje vady , které zavinil výrobce , dodavatel nebo prodávající , vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.
 e ) Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace do 3 dnů od začátku reklamačního řízení , v odůvodněných případech , zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení . Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned , v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží .
 f ) Reklamovaný výrobek nám musíte zaslat zpět poštou , případně kurýrní službou , na naši adresu : RAPID SK sro , Mládeže 299 , Dolný Hričov 013 41, Slovensko
  
7. Závěrečná ustanovení
 Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Práva kupujícího ve vztahu k prodávajícímu vyplývající ze "Zákona o ochraně spotřebitele č.. 634/1992 Sb." ve znění pozdějších zákonných úprav, zůstávají těmito podmínkami nedotčeny. Případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního nebo Občanského zákoníku.
  
8. Ochrana osobních údajů
 Prevádzkovateľ internetového obchodu KAMINO.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov".
  
 V případě jakýchkoliv informací, napište nám prostřednictvím kontaktního formuláře, případně telefonicky na číslo uvedené v kontaktech.


Všeobecná ustanovení

Nákup zboží prostredníctovm našeho internetového obchodu mohou provádět fyzické a právnické osoby bez omezení za předpokladu, že se budou řídit těmito Obchodními podmínkami.